loader image

Regulamin świadczenia usług serwisowych

 

 

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług serwisowych w zakresie napraw ekspresów do kawy – biurowych, gastronomicznych i domowych, przez G.L.M. Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie przy ulicy Uprawnej 3.

 

I. DEFINICJE

 1.  SERWIS – punkt naprawy G.L.M. Sp. z o.o. w Warszawie przy ulicy Uprawnej 3, 02-967, NIP 9511632556, REGON 012358904, KRS 0000320776.
 2. USŁUGA SERWISOWA – przegląd, konserwacja, naprawa odpłatna, naprawa gwarancyjna lub każda inna usługa wykonana przez SERWIS.
 1. ZLECENIODAWCA – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zgłasza sprzęt do USŁUGI SERWISOWEJ. Sprzęt może być zgłoszony do naprawy tylko przez osobę która ukończyła 18 rok życia.
 2. SERWISANT – pracownik SERWISU lub osoba reprezentująca SERWIS.
 3. ZLECENIE SERWISU – dokument wydany ZLECENIODAWCY potwierdzający przyjęcie sprzętu do naprawy.
 4. WYCENA KOSZTÓW SERWISU – dokument zawierający wykaz części oraz usług wykonanych wraz z określoną ich wartością.
 5. REGULAMIN – niniejszy regulamin określający zasady wykonywania USŁUGI SERWISOWEJ.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Każdy ZLECENIODAWCA oddający sprzęt do SERWISU jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym REGULAMINEM. Zgłoszenie do naprawy jest jednocześnie akceptacją niniejszego REGULAMINU.
 2. SERWIS komunikuje się ze ZLECENIODAWCĄ telefonicznie, za pomocą SMS, bądź poczty elektronicznej na dane (tj. numer telefonu, adres poczty elektronicznej) podane w ZLECENIU SERWISU. Wiadomości wysłane za pomocą powyższych kanałów komunikacyjnych uznaje się za dostarczone. W przypadku zmiany danych kontaktowych ZLECENIODAWCA jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie SERWIS.
 3. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia USŁUGI SERWISOWEJ jest dostarczenie sprzętu do naprawy oraz wypełnienie i podpisanie ZLECENIA SERWISU przez ZLECENIODAWCĘ.
 4. Po dokonaniu oceny technicznej i wyceny naprawy sprzętu dostarczonego do naprawy, SERWIS informuje ZLECENIODAWCĘ o kosztach usługi serwisowej, a także o przewidywanym czasie wykonania usługi.
 5. Wycena USŁUGI SERWISOWEJ jest odpłatna i wynosi w przypadku ekspresów domowych – 40 złotych, profesjonalnych automatycznych – 60 złotych, kolbowych – 120 złotych.W przypadku wykonania proponowanej naprawy opłata za wycenę jest wliczana na poczet kosztu usługi serwisowej. Koszt wyceny nie jest anulowany w przypadku, gdy naprawa okazuje się być niemożliwa do wykonania z przyczyn niezależnych od SERWISU.
 6. ZLECENIODAWCA jest zobowiązany do wyrażenia zgody na cenę USŁUGI SERWISOWEJ lub jej odrzucenie w terminie do 3 dni roboczych, począwszy od dnia wysłania informacji przez SERWIS. W przypadku braku akceptacji ceny ZLECENIODAWCA ma obowiązek niezwłocznie odebrać pozostawiony w SERWISIE sprzęt. Jeżeli KLIENT nie odbierze sprzętu z serwisu w ciągu 10 dni kalendarzowych od niezaakceptowania ceny USŁUGI SERWISOWEJ, SERWIS jest uprawniony do naliczenia opłat za przechowywanie sprzętu,w kwocie 6 zł brutto za każdą kolejną rozpoczętą dobę przechowywania. Opłata ta będzie naliczana do momentu odbioru sprzętu przez ZLECENIODAWCĘ.
 7. Czas wykonania USŁUGI SERWISOWEJ jest każdorazowo ustalany ze ZLECENIODAWCĄ. W przypadkach uzasadnionych (brak części zamiennych lub trudności z ich sprowadzeniem, usterki wymagające podjęcia specjalnych procedur diagnostycznych itp.) czas usługi może ulec wydłużeniu o czym zostanie poinformowany ZLECENIODAWCA.
 8. SERWIS wykonuje naprawę sprzętu wyłącznie w zakresie wcześniej zaakceptowanym przez KLIENTA. W przypadku wykrycia innych uszkodzeń, SERWIS nie wykona dalszej naprawy bez wyrażenia zgody przez KLIENTA na te czynności, oraz nową wycenę. SERWIS nie ponosi odpowiedzialność za usterki, wykryte po wykonywaniu USŁUGI SERWISOWEJ, które nie zostały wykryte i zaakceptowane przez KLIENTA podczas procesu naprawy.
 9. SERWIS zastrzega sobie zwrot nienaprawionego sprzętu KLIENTOWI z powodu braku części na rynku oraz innych niezależnych od SERWISU czynników.

 

III. PRZYJĘCIE SPRZĘTU DO SERWISU

 1. Sprzęt należy dostarczyć na adres siedziby SERWISU. Istnieje możliwość naprawy sprzętu u KLIENTA lub odbiór sprzętu przez SERWISANTA. Naprawy i odbiór sprzętu ogranicza się do obszaru m.st. Warszawy. Na terenie dzielnicy Wilanów odbiór sprzętu jest bezpłatny natomiast odbiór z innych dzielnic to koszt 50 złotych brutto.
 2. W przypadku osobistego dostarczenia sprzętu do siedziby SERWISU, KLIENTOWI wydawane jest ZLECENIE SERWISU. W przypadku odbioru ekspresu przez SERWISANTA, wystawia on pokwitowanie odbioru a po dotarciu sprzętu do SERWISU wystawiane jest ZLECENIE SERWISU, które jest przesyłane do KLIENTA metodą zdalną na telefon lub skrzynkę poczty elektronicznej. Po wykonaniu USŁUGI SERWISOWEJ sprzęt jest przekazywany KLIENTOWI osobiście lub osobie pisemnie upoważnionej. Sprzęt jest wydawany tylko po okazaniu ZLECENIA SERWISU.
 3. W przypadku, gdy KLIENT nie odbierze sprzętu w ciągu 3 miesięcy od daty przyjęcia, zgodnie z art. 180 K.C. w związku z art. 60 K.C. SERWIS uzna to za wolę wyzbycia się własności, co spowoduje uznanie sprzętu za porzucony. Serwis nabędzie sprzęt przez jego objęcie w posiadanie samoistne na podstawie art. 181 Kodeksu Cywilnego.

 

IV. GWARANCJA, DANE OSOBOWE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. SERWIS ponosi odpowiedzialność, za jakość świadczonych usług stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego, w szczególności od art. 734 do art. 751 KC.
 2. Na każdą USŁUGĘ SERWISOWĄ udzielana jest gwarancja na okres 3 miesięcy liczona od daty zakończenia USŁUGI SERWISOWEJ. Potwierdzeniem udzielenia gwarancji jest faktura lub paragon fiskalny wraz z WYCENĄ KOSZTÓW SERWISU.
 3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń sprzętu powstałych w wyniku niewłaściwej eksploatacji, działania czynników losowych jak pożar, powódź, przepięcie w instalacji elektrycznej itp., nieuprawnionych napraw osób niebędących pracownikami SERWISU, a także uszkodzeń mechanicznych, termicznych i chemicznych.
 4. W przypadku braku możliwości naprawy gwarancyjnej, KLIENT otrzyma zwrot poniesionych kosztów naprawy.
 5. W przypadku konieczności skorzystania z gwarancji KLIENT jest zobowiązany dostarczyć sprzęt do SERWISU.
 6. KLIENT wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez SERWIS swoich danych osobowych podanych w ZLECENIU SERWISU lub w jakikolwiek inny sposób.
 7. Administratorem danych osobowych jest G.L.M. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Uprawnej 3, 02-967, NIP 9511632556, REGON 012358904, KRS 0000320776
 8. SERWIS przechowuje i przetwarza dane osobowe KLIENTA w celu dokonania naprawy oraz udzielenia gwarancji.
 9. KLIENT ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.
 10. SERWIS zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie w dniu wskazanym przez SERWIS, ale nie wcześniej niż w dniu zamieszczenia zmian na stronie internetowej SERWISU.
 11. Regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2019 r. i jest dostępny na stronie internetowej.